8 Aralık 2016 Perşembe

Unutmak ve Yola Devam Etmek için...


Sevdiğiniz insandan ayrılmanıza rağmen hala unutumıyor ve olanları hazmedemiyorsanız, içinizde öfke ve nefret varsa, sözün kısası onu affedemiyorsanız yolunuza devam etmeniz zordur. Oysa onu affetmeniz (yaptıklarını haklı görmenizi gerektirmez) kendinizi özgür kılmanızın, kendi değerinizi fark ederek yepyeni bir gelecek inşa etmenizin tek yoludur.

Aşağıda yapacağınız dualar ve okumalar bu konuda size yardımcı olacaktır.

Mümkünse sabah namazından sonra  İnşirah, Duha, Fatiha, İhlas, Felak, Nas sırayla 3'er kez okunur, daha sonra sırasıyla,

99 kez Ya Hafiz 1 Ayet’el Kürsi
99 kez Ya Zü'l-Celal 1 Ayet’el Kürsi
99 Ya Şedidel Batşi 1 Ayet’el Kürsi
Ya Aziz 1 Ayet’el Kürsi
Ya Celil 1 Ayet’el Kürsi
Ya Cami 1 Ayet’el Kürsi
Ya Şafi 1 Ayet’el Kürsi

Okunduktan sonra yeni bir hayat için niyet edilerek şükredilir.

İnşirah Suresi
Bismillahirrahmanirrahim
1- E lem neşrah leke sadrek(sadreke).
2- Ve vedagnâ anke vizrek(vizreke).
3- Ellezî enkada zahrek(zahreke).
4- Ve refa’nâ leke zikrek(zikreke).
5- Fe inne maal usri yusra(yusren).
6- İnne maal usri yusrâ(yusren).
7- Fe izâ feragte fensab.
8- Ve ilâ rabbike fergab.

İnşirah Suresi Anlamı
Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla
1- Biz senin göğsünü açıp genişletmedik mi?
2- Yükünü senden alıp atmadık mı?
3- O senin belini büken yükü.
4- Senin şânını ve ününü yükseltmedik mi?
5- Şüphesiz zorluğun yanında bir kolaylık vardır.
6- Gerçekten, zorlukla beraber bir kolaylık daha vardır.
7- Boş kaldın mı hemen (başka) işe koyul.
8- Yalnız Rabbine yönel.

Duhan Suresi
1.ha mım
2. vel kitabil mübiyn
3. inna enzelnahü fı leyletim mübaraketin inna künna münzirın
4. fıha yüfraku küllü emrin hakiym
5. emram min ındina inna künna mürsiliyn
6. rahmeten mir rabbik innehu hüves semiy’ul aliym
7. rabbis semavati vel erdı ve ma beynehüma in küntüm mukıniyn
8. la ilahe illa hüve yuhyı ve yümiyt rabbüküm ve rabbü abaikümül evveliyn
9. bel hüm fı şekkiy yel’abun
10. fertekıb yevme te’tis semaü bi dühanim mübiyn
11. yağşen nas haza azabün eliym
12. rabbenekşif annel azabe inna mü’minun
13. enna lehümüz zikra ve kad caehüm rasulüm mübiyn
14. sümme tevellev anhü ve kalu muallemüm mecnun
15. inna kaşifül azib kaliylen inneküm aidun
16. yevme nebtışül batşetel kübra inna müntekımun
17. ve le kad fetenna kablehüm kavme fir’avne ve caehüm rasulün keriym
18. en eddu ileyye ıbadellah inni leküm rasulün emiyn
19. ve el la ta’lu alellah innı atıküm bi sültanim mübiyn
20. ve innı uztü bi rabbı ve rabbiküm en tercumun
21. ve il lem tü’minu lı fa’tezilun
22. fe dea rabbehu enne haülai kavmüm mücrimun
23. fe esri bi ıbadı leylen inneküm müttebeun
24. vetrukil bahra rahva innehüm cündüm muğrakun
25. kem teraku min cennativ ve uyun
26. ve züruıv ve mekamin keriym
27. ve na’metin kanu fiyha fakihiyn
28. kezalike ve evrasnaha kavmen ahariyn
29. fema beket aleyhimüs semaü vel erdu vema kanu münzariyn
30. ve le kad necceyna benı israiyle minel azabil mühiyn
31. min fir’avn innehu kane aliyem minel müsrifiyn
32. ve lekadıhternahüm ala ılmin alel alemiyn
33. ve ateynahüm minel ayati ma fıhi belaüm mübiyn
34. inne haülai le yekülün
35. in hiye illa mevtetünel ula ve ma nahnü bi münşeriyn
36. fe’tu bi abaina in küntüm sadikıyn
37. e hüm hayrun em kamü tübbeıv vellezıne min kablihim ehleknahüm innehüm kanu mücrimiyn
38. ve ma halaknes semavati vel erda ve ma beynehüma laıbiyn
39. ma halaknahüma illa bil hakkı ve lakinne ekserahüm la ya’lemun
40. inne yevmel fasli mıkatühüm ecmeıyn
41. yevme la yuğni mevlen ammevlen şey’ev ve la hüm yünsarun
42. illa mer rahımellah innehu hüvel aziyzür rahıym
43. inne şeceratez zekkum
44. taamül esiym
45. kel mühl yağlı fil bütun
46. ke ğalyil hamiym
47. huzuhü fa’tiluhü ila sevail cehıym
48. sümme subbu fevka ra’sihı min azabil hamiym
49. zuk inneke entel aziyzül keriym
50. inne haza ma küntüm bihı temterun
51. innel müttekıyne fı mekamin emiyn
52. fi cennativ ve uyun
53. yelbesune min sündüsiv ve istebrakım mütekabiliyn
54. kezali ve zevvecnahüm bi hurin ıyn
55. yed’une fiha bi külli fakihetin aminiyn
56. la yezukune fiyhel mevte illel mevtetel ula ve vekahüm azabel cehıym
57. fadlem mir rabbik zalike hüvel fevzül azıym
58. fe innema yessernahü bi lisanike leallehüm yetezekkerun
59. fertekıb innehüm murtekibun

Fatiha Suresi
Bismillahirrahmanirrahim.
Elhamdü lillâhi rabbil’alemin. Errahmânir’rahim. Mâliki yevmiddin. İyyâke na’budü ve iyyâke neste’în, İhdinessırâtel müstâkim. Sırâtellezîne en’amte aleyhim ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn.

İhlas Suresi
Bismillahirrahmanirrahim.
Kul hüvallâhü ehad. Allâhüssamed. Lem yelid ve lem yûled. Ve lem yeküllehû küfüven ehad.

Felak Suresi
 Kul, euzü birabbil felâk,min şerri ma halak, ve min şerri gasikin iza vakab,ve min  şerri neffassâti fil ukad,ve min şerri hâsidin iza hased.

Nas Suresi
Bismillahirrahmânirrahîm.
Kul e'ûzü birabbinnâs. Melikinnâs,  İlâhinnâs. Min şerrilvesvâsilhannâs.Ellezî yüvesvisü fî sudûrinnâsi. Minelcinneti vennâs.

Ayet’el Kürsi
Allâhü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm, lâ te'huzühu sinetün velâ nevm, 
lehu mâ fissemâvâti ve ma fil'ard, men zellezi yeşfeu indehu illâ bi'iznih,
ya'lemü mâ beyne eydiyhim vemâ halfehüm, 
velâ yü-hîtûne bi'şey'in min ilmihî illâ bima şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel'ard,
velâ yeûdühû hıfzuhümâ ve hüvel aliyyül azim
.

Şifa Niyet Çalışmasına Davet!

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder