30 Temmuz 2017 Pazar

Câmi Kasemi


Câmi' Kasemi diye isimlendirilen bu yüce kasem hayır amelleri için kullanılır. Hayırlı bir amele başlarken amelinin başarılı olması için bu kasemi okursan, amelin daha etkili olur.

Câmi' Kasemi :

Aksemtü aleyküm eyyetühel ervâhır rûhaniyyetir rahmâniyetin nûrâniyyeti zevî ezzevâti ellatîfetil mülkiyyeti ven nüfûsiz zekiyyetil kâimeti bitesârîfil ve hakâiki meânîhel meknûnetil hâkimeti alet tâifil a'dâdi ve dekâiki avârifihel mahzûnetil müsteaddetil hudûsi ve cûbi tertibîhâ bi izni masrafil küllil mahsûsati bi havâssi tabâiıhâ alâ efrâdihâ ve terkîbihâ. Yâ fülân eınnîl esmâ-e cemîahâ elletî hiye merâkizel büyûtil münkadimeti illâ mâ ecebtüm da'vetî ve kadaytüm hâcetî bis sürati vel aceleti bil kudretil ilâhiyyetil ahadiyyetis samediyeh. Âlin şelin ya'yûbeyhin behin yûmûhin beyhin beyheyhin bitekhin bitekfâlin bisa'yin ka'yin mimyâlin mutîın yâ âlin celle zeryâlin ıhtaraka men asâ ismike yâ Allâh aksmtü ve azemtü aleyküm meâlimel ğaybi veş şehâdetil kebîril müteâli ihdurû vefalû kezâ ve kezâ ve illâ sellattü aleyküm esmâ-el kahri elletî mâ semaahâ rûhul âhara saıkan min heybeti celâlillâhi teâlâ ecîbû bârakallâhü fîküm ve aleyküm. Eselüke allâhümme yâ rabbel erbâbü yâ mâlikel mülki yâ âlimed damâiril muttaliı alâ mâ tekkenehüs serâiri yâ mürsilis sehâbi yâ kef he ye ayın sat yâ ha mim ayın sin kaf entellâ hüllezî lâ ilâhe illâ ente sehhirlî ubeydekel mü'minînet tâiîne li emrikes sâmiîne li kitâbike li yakdû hâcetî serîan âcilen yâ zel batşiş şedidi vel kuvvetil kâhiril kâdiri inneke alâ külli şeyin kadîr. Allâhümme yâ men hüve ehûnün kâfün edümme hamme hâün âmîn.Doğum Kodunuza ve Burcunuza göre Esma Çalışması, Açık günler, Her  türlü spritüel danışmanlık, Kısmet açma,  evlilik, ikili ilişkilerle ilgili çalışmalarımız için  iletişim : lenayla@outlook.com

29 Temmuz 2017 Cumartesi

İnşirah Suresi'nin Daveti


Her gün 152 İnşirah Suresi ve ardından da 9 defa aşağıdaki davetini okuyan fakir ve yokluğa ebediyyen veda eder. Halk arasında son derece sevilir. Bütün işlerinde başarılı olur.

"Allahümme sellimni minel havâtırin nefsaniyyeti ve ahyî kalbi bi envâri  ma'rifetike ebeden dâimen bakiyen bi hürmeti  hâzihis sûratiş şerîfeti ve şerrifni bi kerameti envâri  hidâyetike ve nevvir sudûranâ bi envari ma’rifetikel kudsiyyeti ve sellimnî minel havâtirin nefsiyyetilletî tûcibül kedûrâtiz zulmaniyyete ver raûnâtil nefsaniyyete ve cennibni külle mekrûhin ve enilnî külle rif'atin ya kuddûsü ya vehhabü ve melliknî nâsıyete abdikel melekil müekkeli bi hâzel ismi yeciğrabâîle li yekşife beynî ve beynehül hicâbe ve takdı  havaicî bi kudratike yâ kadîru yâ erhamer râhımîne bi câhi ve bi hürmeti  seyyidina ve nebiyyina ve mevlânâ ve habîbina ve nûri ebsârinâ ve kurrati uyûninâ muhammedin aleyhis salâtü vesselâm. “

İnşirah Sûresinin bir diğer duası da aşağıda gördüğünüz gibi. Her gün 40 defa okumayı vird edinen kimseye akıl ve hayalinden geçirmediği nimet ve rızık kapıları açılır. 

Her kim 7 gün insanlardan uzak ve tenha bir yerde oruçlu ve riyazatlı bir şekilde 700 defa İnşirah Sûresini okur ve her 100 okumada bir 10 kez aşağıdaki duasını okursa büyük bir servete nail olur.

"Bismillahirrahmanirrahim. Elem neşrah leke sadrake ya men şeraha sadra ibadihil arifin Ve zale gumume evliyai ves salihıyn. Bi letaifi ra feti ve rahmeti ve envaı lutfihi ve asnafi cudih İ şrah sadrihi lutfike ve ezil gammi bi cudike ya dafial gumum Ve vedana anke vizrak. Ellezi enkada zahrak Ve men vezire lehu ve la şerike lehu ve la mesile lehu ve nezirya lehu ya men hüve taheral lacine ve melceer racin Da anni kema ve enkade zahri ve dıyka sadri bi hürmeti men vedaat anhü ve an kesirin min ehibbaike ve ahbabike fil alam Ve rafana leke zikrik ya men rafea zikri habibihil ekram İrfa zikri ve kadri beyne ibadike vel halaiki ecmeiyn. Fe inne meal usri yusra Ya müyessira külli asirin seyyir aleyye külli asirin verfa anni külle müdıykın ve ferric anni külle şiddetin ve kürbetin vec alni fi yüsrin ve yesarin veyessir li nef il ahyari ebrari vahfizni an şerri cemı ıl eşrari verzukni kema razakte ıbadikel merhuminel merzukıyne bi hürmeti habibikel muhtar Fe iza faragte fensab ve ila rabbike fergab Ya men ileyhi ragbetenir ragıbine ve hüve münteve sülha matlebit talibin urzikni matlebi veyessir li rızkıy Esteıynü bihi ila taatike ve ibadike ve sülukı sebıli ma rifetike vestagni bihi ammen sivake bi hakkı hazihis suratil azıym Ve men enzelteha aleyhi habibikel ekrame muhammeden seyyidel alemi sallellahü teala aleyhi ve selleme vagnini gınen la ehafü mea fakran kema agneytehu bike an gayrike ve cealtehu daimen fi firdevs inayetike ve adni lutfike ve himayetike ve celisi hadıyratı kudsike ve riayetike me munen bi emani darris selam ve hıfzıke ve himayetike mekfil meunete makdıl hacete aleyhi efdalü salevatike ve ezka tehıyyatike ve ala alihi ve ashabihi ecmeiyn adede ma fis semavati vel ardı b i elfi elfi la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azıym. "


iletişim : lenayla@outlook.com

İşinde Terfi Etmek İçin


Görevinde yükselmek ve terfi etmek isteyen kimseler her gün 1000 defa aşağıdaki duaya devam ederlerse inşallah duaları kabul olur, Allahü Teâlâ onları yükseltir. Dünyevi ve ahiret hususlarında işleri kolaylaşır.
“Ya hannanu entellezi ve siğte külli şey’in rahmeten ve ilmen.Ya Hannanu”


Doğum Kodunuza ve Burcunuza göre Esma Çalışması, Açık günler, Her  türlü spritüel danışmanlık, Kısmet açma,  evlilik, ikili ilişkilerle ilgili çalışmalarımız için  
iletişim : lenayla@outlook.com

27 Temmuz 2017 Perşembe

Eşin, Sevgilinin İlgisi ve Muhabbeti İçin


İkili ilişkilerde, evliliklerde en sık rastladığımız şeylerden biri ne yazık ki “ilgisizlik” ve elbette özellikle de erkeklerin ilgisizliği. İlişkinin başında bazen ilgisiyle sizi bunaltan adamın zamanla bazı şeyleri zoraki, mecburen yapmaya başlaması, gözünü tv den, telefondan ayırmadan sizinle konuşması, siz bütün planlarınızı ona göre ayarlarken onun lutfeder gibi sizi iki araya bir dereye sıkıştırması, eski iltifatlardan eser kalmaması, günde 5 kere arayıp 15 kez mesaj yazarken bu sayıların giderek azalması… Erkek artık çantada keklik olan kadın için çaba sarf etmeye gerek duymaz.  Kadınların en büyük kabuslarından biri böylece başlar.  “Beni eskisi gibi sevmiyor mu, başka biri mi var” vs tarzı senaryolar yazılmaya başlanır. Siz de böyle hissediyor biraz daha ilgi çekmek istiyorsanız aşağıdaki tertibi denemelisiniz. Tek dez avantajı istemediğiniz başka bir takım erkeklerin de ilgisini çekme ihtimalinizdir. O yüzden okumadan önce isim verip ilgisini çekmek istediğiniz kişiye niyet edin ki başınız ağrımasın diyeceğim ama yine de garanti edemeyeceğim. Evlilik teklifi almak, herkes tarafından beğenilmek ve kısmetin açılması için de niyet edip o amaçla da okunabilir.

Kıbleye yönelip 10 İstiğfar, 3 Salavat, 1 Fatiha, 3 İhlas, 7 Ayetel Kürsi 7 Felak, 7 Nas Suresi, 3 kez aşağıdaki Kudduriye Duası ve ardından 1000 adet Ya Vedud okunarak bir rimel ya da eyeliner üzerine üflenir. Açık bir günde (açık günler duaların kabul olduğu günler olup bazı arkadaşlarımızın sandığı gibi güneşli, havanın bulutsuz olduğu  günler değildir 😊 ) ve Güneş ya da Jüpiter saatinde okunması tavsiye edilir.


Bismillahirrahmanirrahim.
Allâhümme yâ Alîmu yâ Azîmu yâ Rahmânu yâ Rahîmu yâ Kuddûru ente Rabbi ve ilmike hasbi feni’mer-rabbû rabbi ve ni’mel hasbû hasbî tensuru men teşâu ve inneke entel azîzur-rahîm. Yâ Kuddûr(3) Ve es-elukel azameti vel-harekâti ves-sekenâti vel-kelimâti vel irâdâti vel-hazarâti min eş-şekûri kâne vez-zunûni vel-evhâmi ve zulzilû zilzâlen şedidâ. Yâ Kuddûr(3) Ve iz yekûlul münâfikûne vellezîne fî kulûbihim meredun mâ veadenallâhü ve resûlühü illâ gurûrâ. Yâ Kuddûr(3) Veftahlenâ feinneke hayrul-fâtihîn. Vağfirlenâ feinneke hayrul-gâfirîn. Verhamnâ feinneke hayrur-râhimîn.Sebbitnâ vensurnâ ve mehhirlenâ hâzâ emrî ve sehherel bahreyni li mûsa ve sehheretil cibâlu vel-hadîdi li dâvuder-rîhi vel-cinni vel-insi li süleymâni ve sehheretis-sakaleyni Muhammedinil Mustafa s.a.v Yâ Kuddûr(3) Ve sehhirlenâ küllün fil-bahri hüve leke fil-ardi ves-semâi vel-mülki vel-melekûti külle şey’in bimâ kesebet bi hakkı Kâf Hâ Yâ Ayın Sad. Vensurnâ feinneke hayrun-nâsirîn. Verzuknâ ve ente hayrur-râzıkîn. Vehdinâ ve neccinâ minel-kavmiz-zâlimîn. Yâ Kuddûr(3) Veheblenâ rîhan tayyiban kemâ hıye fî ılmike venşur aleynâ min hazâ-ıni rahmetike verhamnâ bihâ hamlil kerâmâti meas-selâmeti vel-âfiyeti fîd-dünya vel-âhireti. Yâ Kuddûr(3) Allâhümme yessirlenâ umûrenâ mear-rahmeti li kulûbinâ ve eydinâ ves-selâmeti ve künlenâ hâceten fî seferinâ ve halîfete fî ehlinâ vetmun alâ vucûhi a’dâınâ vemsehûhüm kulûb. Yâ Kuddûr(3) Şâhetil vucûhü lil hayyil kayyûm. Vekad hâbe men hamele zulmâ.Tâ Sîn Mîm.Hâ Mîm Ayın Sîn Kâf meracel bahreyni yeltakıyâni beynehümâ berahün lâ yebğıyâni.Hâ Mîm(3) el emru ve câen-nasru fealeynâ lâ yunsarûn. Yâ Kuddûr(3) Bismillâhirrahmânirahîm.Hâ Mîm.Tenzîlul kitâbi minallâhil azîzil alîm.Ğâfiriz-zenbi ve kâbilit-tevbi şedîdil-ikâbi fein tevellev fekul hasbiyallâhü lâ ilâhe illâ hu.Aleyhi tevekkeltü ve hüve rabbül arşil azîm. Bismillâhirrahmânirahîm.Yuhibbûnehüm kehubbillâhi vellezîne âmenû eşeddü hubben,lillâhi ve ihsânihî ve ehibbâı ve ihvâni minel mü’minîne vel mü’minâti billâhil-aliyyîl-azîm.Ve tekabbel kitâbin nekalehüllâhü azze ve celle ve nekaler-resûle erselehüllâhü azze ve celle.Ve tekabbel burhân ezherehüllâhü azze ve celle ve bihî lâ ilâhe illallâh.Ve izzetillâhi ve azametillâhi ve sultânillâhi ve sıatillâhi ve hükmillâhi ve afvillâhi ve ihsânillâhi ve kudretillâhi ve enbiyâillâhi ve melâiketllâhi ve kütübillâhi ve resûlillâhi ve eûzubillâhi min ğadabillâhi ve ıkâbillâhi ve sehâtillâhi ve nekâlillâhi ve min kitâbillâhi kad sebaka ve min zevâli ni’mete ve mûcibâtil-heleketi vel-fadîhati fîd-dünyâ vel-âhireh. Ve eûzubillâhil-azîm minel ehli ve mâli vel-veledi ve ınde muâyeneti melekil mevti aleyhisselâm Ve eûzubillâhil-azîm min şerri külli zî şerrin ve min şerrin mâ ehâfu ve ahzeru ve min şerri fesakatil-arabi vel-acemi ve min şerril-cini vel-insi veş-şeytâni ve min şerri iblîse ve cünâdihi ve min şerris-selâtîni ve enbâıhim ve mimmâ yenzilu mines-semâi vemâ ya’rucu fîha.Ve min şerri mâ yelicu fil-leyli ven-nehâri vemâ yahluku fîha.Ve min şerri külli dâbbetin ente ahizun binâsiyatiha inne rabbî alâ sırâtın mustakîm.Allâhümme innî estecebtü bike min şerri külli şey’in halaktahü ve ehtarisu bike minhüm. Ve eûzubillâhil-azîm minel ğaraki vel-hedmi vel-fedmi vel-hasfi vel-hicâreti vez-zelâzili ves-sayhati vel-fitneti ves-savâıki vel-cunûni ve cemîı envâıl belâı fîd-dünya vel-âhireh. Ve eûzubillâhil-azîm min ğadabillâhi ve min şerri mâstafâse minhül-melâiketül-mukarrebûne vel-enbiyâu vel-murselûne ven-nebiyyu Muhammedun abduke ve resûlike ve nebiyyuke ve es-elukel-hayre küllehâ lâ ilâhe illâ ente vahdeke lâ şerîke leke Muhammedun abduke ve resûlike lâ ilâhe illallâhü vahdehu lâ şerîke lehü ilâhen vâhiden ehaden sameden ferden vitren lem yettahız sâhıbeten velâ veledâ. Allâhümme innî es-eluke bi esmâikellezî lâ ilâhe illâ hüver-rahmânur-rahîm.Lehü mülküs-semâvâti vel-ard.Ve hüve alâ külli şey’in kadîr.Ve haşeat lehül-esvât.Ve vecelet lehül-kulûb.Yâ âyezî min külli kurbetin ve yâ sâhıbi fî külli şiddetin ve yâ ilâhi ve ilâhe âbâı ibrâhîme ve ismâîle ve ishâka ve ya’kûbe vel-esbâti ve mûsâ ve hârûne yâ şâhide külle necvâ. Allâhümmes-tecib bihakkı ismikel azîm.Ve bi hürmeti ısâdikes-sâlihîn. Yâ erhamer-râhimîn ve sallallâhü alâ seyyidinâ Muhammedin ve âlihit-tayyibînet-tâhırîn. Birahmetike yâ erhamer-râhimîn vel-hamdülillâhi rabbül alemin.    

Duanın Diğer Etkileti :
Uzakta bulunan insanı, acele yanına getirmek isteyen, akarsu (dere) kenarına giderek, 41 kere okuyup, Yarabbi bu suyun aktığı gibi filanın kalbi ve gönlü bana böyle aksın derse, hakkında dua okunan kişi mutlaka niyet ve kast edilen yere gelir,

Bir erkeğin yada bir Kadının kısmeti bağlıysa bu dua yazılarak üzerinde taşımalı,tez vakitte kısmeti açılır, hayırlı talipleri çıkar, (arapçası yazılacak)

Paranın bereketli olması için,yazıp üzerinde taşınır.

Cümle alem düşman olsa, üzerinde taşıyana karşı ağzı dili bağlanır.Doğum Kodunuza ve Burcunuza göre Esma Çalışması, Açık günler, Her  türlü spritüel danışmanlık, Kısmet açma,  evlilik, ikili ilişkilerle ilgili çalışmalarımız için  
iletişim : lenayla@outlook.com

25 Temmuz 2017 Salı

Güzelleşmek ve Gençleşmek İçin DualarGüzel görünmek, dupduru bir cilde sahip olmak ve genç kalmak için aşağıdaki duaları okuyabilirsiniz. 

"Bismillahirrahmanirrahim"
"Allahümmec alni ve nuru Yusuf'a ala veçhi femen reani yuhibbuni mehabbeten".

Anlamı; Allah'ım, yüzümde Hz. Yusuf a.s nuru ışığı olsun. Kim beni görürse sevsin. (Bu dua her gün beş vakit namazından sonra yedi defa okunur. Ardından ele üflenerek yüze sürülür. Kısa zamanda etkisi görülür. 

Ayrıca yüzünde sivilce yada lekeler, olanlar için bu dua okunur. Afganistan’daki Afgan kadınların kullandığı bu cilt için duasıdır. Her sabah kalkarken bu duayı okumaya devam ederseniz yüzünüzde pırıltı ve esenlik olduğunu hissedeceksiniz. Dua şudur;

"Bismillahirrahmanirrahim"
"Lillezine ahsenul husna ve ziyadeh (ziyadetun), ve la yerheku vucuhehum katerun ve la zilleh (zilletun), ulaike ashabul cenneh (cenneti), hum fiha halidun (halidune).

Anlamı; Rabbim nur yüzlü olmayı ve kalp gözümüz ferahlık içinde uyandırmayı nasip etsin.

Resul-i Ekrem Aleyhissalatü Vesselam, Ebu Katade'nin genç kalması için şöyle dua lütfetti;

"Bismillahirrahmanirrahim"
"Efleha'llahü vecheke Allahümme barik lehu fi şa'rihi ve beşerihi".


Anlamı; Allah yüzünün güzelliğini artırsın. Allah'ım, saçını ve vücudunu kendisi için mübarek kıl. 
Ebu Katade (ra) bu duanın bereketiyle yetmiş yaşında vefat ettiği zaman on beş yaşında bir genç gibi görünüyordu.
Doğum Kodunuza ve Burcunuza göre Esma Çalışması, Açık günler, Her  türlü spritüel danışmanlık, Kısmet açma,  evlilik, ikili ilişkilerle ilgili çalışmalarımız için  iletişim : lenayla@outlook.com

24 Temmuz 2017 Pazartesi

Hayırlı Bir Evlilik ve Kısmet İçin

kısmet açma

Kısa zamanda kısmetinin açılmasını ve hayırlı bir evlilik yapmayı isteyenler açık bir günün hayırlı bir saatinde aşağıdaki namazı kılarak, her gece yatmadan duasını 1 kez okusunlar. Allah’ın izniyle çok güzel sonuçlar alacağınıza şüpheniz olmasın. Her türlü dilek için de yapılabilir.

Güzelce abdest alınır ve yatsıdan sonra dört rekat namaz kılınır. Namazın birinci rekatında Fatiha Sûresinden sonra 3 Ayete'l-Kürsî, diğer üç rekatında da birer Fatiha ile birer İhlâs, Nas ve Felak okunur.

Ardından 10 istiğfar ve 10 Salavat okunarak aşağıdaki dua 1 kez okunur :

Allahümme inni es’elüke tevfika ehli’l-huda, ve a’male ehli’l-yakini ve münasahate ehli’t-tevbeti ve azme ehli’s-sabri, ve cidde ehli’l-haşyeti ve talebe ehli’r-rağbeti ve teabbude ehli’l-vera’i ve irfane ehli’l-ilmi hatta ahafek. Allahümme inni es’elüke mehafeten tahcuzüni an ma’sıyetike hatta a’mele bitaatıke amelen estehikku bihi rıdake ve hatta unasıhake bi’t-tevbeti havfen minke ve hatta uhlisa leke’n-nasihate hubben leke ve hatta etevekkele aleyke fi’l-umuri ve hüsni zannin bike. Sübhane Haliki’n-nur

Anlamı: "Allah’ım! Ben senden hidayet ehlinin başarısını, yakîn erbabının amellerini, tevbe edenlerin ihlâsını, sabredenlerin azmini, haşyet sahiblerinin ciddiyetini, rağbet erbabının isteklerini, takva ehlinin ibadet hallerini, ilim sahiblerinin anlayışını dilerim. Böylece korkarak senden gereği üzere korkmuş olayım. Allah'ım! Ben senden öyle bir korku isterim ki, beni sana isyan etmekten engellesin de, sana itaat ederek bir amel işleyeyim, onunla senin rızanı kazanayım; böylece senden korkarak ihlâsla tevbe edeyim, sana muhabbetle ibadeti ihlas üzere yapayım ve sana güzel zan besleyerek bütün işlerde sana tevekkül edeyim. Ey nuru yaratan, sen bütün noksanlıklardan münezzehsin!.."

Allah kabul etsin.Doğum Kodunuza Göre Esma Çalışması, Kısmet açma,  evlilik ve ikili ilişkilerle ilgili çalışmalarımız için  iletişim : lenayla@outlook.com


21 Temmuz 2017 Cuma

Zilkade Ayı ve İbadetler


Hicrî yılın on birinci ayı, dört haram aydan biri.
Zilkade (zülka‘de, zilki‘de) kamerî yılın Şevvalden sonra, Zilhicceden önce gelen on birinci ayıdır.
Haram aylar olan Zilkade, Zilhicce, Muharrem ve Receb’de (Hanefîler’e göre tercihen bu ayların perşembe, cuma ve cumartesi günlerinde) oruç tutmak müstehaptır.
Hz İbrahim (as) ve İsmail (as) devrinden beri bu dört ay hürmetli aylar olarak anıla- gelmiştir. Bu aylar her türlü kötülüğün, saldırının, zulmün, kıtâlin yasaklandığı aylardır. Nitekim Bakara Sûresinin 217 âyetinde hürmetli ayda savaşın büyük bir suç olduğu; Allah yolundan, hak dinden engellemenin, Allah’a küfr ile Mescid-i Haram’ın halkım, aynı zamanda Muhammed ashabını oradan çıkarmanın çok büyük bir günah olduğu belirtilmiştir
İslâmî telâkkiye göre Allah’ın saygılı kıldığı dört aydan birincisi olan Zülka’de ayında müslümanların her türlü söz ve davranışlarında daha dikkatli davranmaları, bu hürmetli ayı fırsat bilerek ruh ve kalplerini zikir, tefekkür ve ibadetle süslemeleri, haram ve yasaklardan kaçınmakta daha hassas davranmaları, İslâmî hizmetlere daha şuurlu olarak katkıda bulunmaları beklenir.
*Hicri senemizin on birinci ayı olan Zilkadenin hususiyetleri, Erbain ayı olması ve bu ayın 4. gecesinin Şeyh Şerafeddin Zeynelabidin k.s. hazretlerinin mevlid (doğum) gecesi olmasıdır.
Büyük arif “Seyyid İbn Tavus” bu ayın fazileti hakkında şunları söylemiştir:
“Zilkade Ayı, zorluk ve sıkıntı halinde dua etmek ve zulümden kurtulmak için dua etmek için çok güzel bir aydır.” Aynı şekilde şöyle demektedir: “Bu ay, duaların kabul olma ayı olarak adlandırılmıştır. Dolayısıyla vakitlerini ganimet olarak bilmeli ve onda hacet oruçları tutulmalıdır.”

20 Temmuz 2017 Perşembe

Geri Döndürme Duası


Giden birini geri döndürmek için gelene kadar her gün 40 defa VEDDUHA Suresi okunur. 

1.Vedduha.
2.Velleyli iza seca.
3.Ma vedde'ake rabbüke ve ma kala.
4.Ve lel'ahıretü hayrün leke minel'ula.
5.Ve lesevfe yu'tıyke rabbüke feterda.
6.Elem yecidke yetiymen feava.
7.Ve vecedeke dallen feheda.
8.Ve vecedeke 'ailen feağna.
9.Femmel yetiyme fela takher.
10.Ve emmessaile fela tenher.
11.Ve emma binı'meti rabbike fehaddis.

(Denenmiş tesirli bir uygulamadır..) (Seyyidimalabub)

Vedduha Sûresi’yle yapılabilecek bir diğer uygulama da şöyle :

70 kere, “Allahümme salli ve sellim ala seyyidina ve nebiyyina, muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed”, 21 defa Fatiha okunur ve 41 defa VEDDUHA Suresi okunarak dış kapıya doğru üflenir. Tertibe başlamadan önce niyet edilir Ya Rabbim eşim filancayı bana muti eyle, emrime muhalefet etmiye, gözü benden yana gele diye... (Seyyidimalabub)

 Doğum Kodunuza Göre Esmlarınız, Açık Günler, Kısmet açma,  evlilik, ikili ilişkilerle ilgili çalışmalarımız için  iletişim : lenayla@outlook.com

16 Temmuz 2017 Pazar

Ayetel Kürsi ile Korunma


Kıbleye karşı ayakta durulur, Besmele ile 10 Ayetel Kürsi okunarak sağ yana üflenir. Yine Besmele ile 10 defa Ayetel Kürsü okunup sol tarafına üflenir. 3. defa yine aynı şekilde okunup öne üflenir. 4. kez aynı şekilde okunup arkaya üflenir. 5. olarak aynı şekilde okunup yukarı üflenir. 6. olarak aynı şekilde okunup yere üflenir. 7. olarak aynı şekilde okunarak nefesinizi içinize hüp diye çekersiniz. Kendinizi ve ailenizi 40 gün süreyle kazaya, belaya, büyüye, zararlı olan her şeye karşı ( manevi daireye ) korumaya almış olursunuz.


Her gün 3 kez  ''Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah hayrul esma bismillah rabbul ardı ve's semai bismillahillezi la yedurru maa ismehu şeyün fi'lardi vela fi's semai ve hüve's semiül alim''  okuyan kimse hiçbir şeyden zarar görmez.

Hacet Çalışmaları, Bolluk&Bereket ÇalışmalarımızŞifa Çalışmalarımız, spritüel danışmanlık, doğum kodu Esmalarınız, açık günler, kısmet açma, iş bulma, başarı&terfi, evlilik, alım-satım işleri, ikili ilişkilerle ilgili sorunlarınız için  iletişim : lenayla@outlook.com

13 Temmuz 2017 Perşembe

Cuma Günü Okunacak Dua


Her kim Cuma günü sala ile ezan arası Cuma Sûresinin 9-10-11 âyetlerini (3) defa okursa,o kişimin eline mutlaka o hafta içinde helal para geçer inşallah.

Cuma Sûresi 9-10-11 ayetler:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِي لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ
“Yâ eyyuhâllezîne âmenû izâ nûdiye lis salâti min yevmil cumuati fes’av ilâ zikrillâhi ve zerûl bey’a, zâlikum hayrun lekum in kuntum ta’lemûn(ta’lemûne)”

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ
“Fe izâ kudiyetıs salâtu fenteşirû fîl ardı vebtegû min fadlillâhi vezkurûllâhe kesîran leallekum tuflihûn(tuflihûne)”


وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ
“Ve izâ raev ticâraten ev lehveninfaddû ileyhâ ve terakûke kâimâ(kâimen), kul mâ indallâhi hayrun minel lehvi ve minet ticârati, vallâhu hayrur râzıkîn(râzıkîne)”

Anlamı : “Ey iman edenler, Cuma günü namaz için çağrı yapıldığı zaman, hemen Allah'ı zikretmeye koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz, bu sizin için daha hayırlıdır.


Cuma namazı kılınınca yeryüzüne dağılın ve Allah'ın lutfundan isteyin. Allah'ı çok zikredin ki kurtuluşa eresiniz.

Onlar bir ticaret ve eğlence gördükleri zaman hemen dağılıp ona giderler ve seni ayakta bırakırlar. De ki: Allah'ın yanında bulunan, eğlenceden ve ticaretten daha yararlıdır. Allah, rızık verenlerin en hayırlısıdır." (Cum'a Sûresi, 9-10-11 )Hacet Çalışmaları, Bolluk&Bereket ÇalışmalarımızŞifa Çalışmalarımız, spritüel danışmanlık, doğum kodu Esmalarınız, açık günler, kısmet açma, iş bulma, başarı&terfi, evlilik, alım-satım işleri, ikili ilişkilerle ilgili sorunlarınız için  iletişim : lenayla@outlook.com

Hz. Eyyüb'ün Duası


Eyyüb a.s.’ın yıllar süren şiddetli müzmin hastalıklarından kurtulmasına vesile olan Kur’an-ı Kerim’in Enbiya suresi 83. ayetinde zikredilen Eyyüb a.s.’ı şifaya kavuşturan duadır. Her kim hangi tür hastalık illetine yakalanırsa yakalansın bu zikre devam ederse (her gün en az 33 kere okursa) en kısa zamanda hastalıktan şifa bulup sağlığına kavuşur inşallah. 

''Ve eyyube iz nada rabbehu enni messeniyed durru ve ente erhamür rahımin'' 

Anlamı:" Eyyub'u da an. Hani Rabbine ''Bu dert bana iyice dokundu. Sen, merhametlilerin en merhametlisisin.'' diye dua etmişti"Şifa Çalışmalarımız için :
iletişim : lenayla@outlook.com

12 Temmuz 2017 Çarşamba

Şans, Rızık, Kısmet ve Servet İçin“Ve atakum min kulli ma se’eltumuh, ve in teuddu ni’metallahi la tuhsuha, innel insan ele zalumun keffar” ( Kuran- ı Kerim 14: 34)

La ilahe illallahü vallahü ekber subhanallahi vel hamdu lillahi ve estağfirullah’ellezi la ilahe Hüvel evvelü vel ahiru vez zahiru vel batınu ve hüve bi külli şey’in alim.
Vellezine cahedu fina le nehdiyennehum subulena ve innallahe le meal muhsinin 
(Kuran-ı Kerim 26: 69) bu dualar okunmalıdır.

Şansınızın olmadığını düşünüyorsanız, planladığınız işler istediğiniz gibi gitmiyorsa, kısmetinizin kapalı olduğunu düşünüyorsanız, mutsuz ve üzgünseniz aşağıdaki duayı okumayı kendinize alışkanlık haline getirin. Çok kısa sürede ne kadar faydalı olduğunu göreceksiniz.

“Allahümme ya rabbi bi cahi sahıbilvesıleti seyyidina ve nebiyyina ve habibina ve kurrati uyunina ve nuri ebsarina habibike Muhammedinil Mustafa ve rasulikel mürteda ve nebiyyikel mücteba havil halena ila ahsenil hali ya muhavvilel havli vel ahval.”
Hacet Çalışmaları, Bolluk&Bereket ÇalışmalarımızŞifa Çalışmalarımız, spritüel danışmanlık, doğum kodu Esmalarınız, açık günler, kısmet açma, iş bulma, başarı&terfi, evlilik, alım-satım işleri, ikili ilişkilerle ilgili sorunlarınız için  iletişim : lenayla@outlook.com

11 Temmuz 2017 Salı

İstemediğiniz İnsanları Uzaklaştırmak İçin


İstemediğiniz birini kendinizden uzak bir yere yollamak ve zulmünden kurtulmak için, bu dileğiniz gerçekleşene kadar her gün 1378 kere :

“Kâle hâzâ firâku beynî ve beynike” (Kehf ,78) ayeti okunur.

Anlamı : “Bu, benimle senin aranda bir ayrılıktır”


Hacet Çalışmaları, Bolluk&Bereket ÇalışmalarımızŞifa Çalışmalarımız, spritüel danışmanlık, doğum kodu Esmalarınız, açık günler, kısmet açma, iş bulma, başarı&terfi, evlilik, alım-satım işleri, ikili ilişkilerle ilgili sorunlarınız için  iletişim : lenayla@outlook.com

10 Temmuz 2017 Pazartesi

Şans ve Rızık Genişliği İçin : Salavat-ı Nurul Envar


Her farz namazından sonra bir defa okunur. Şans getiren bir salavatdır.

“Allahümme salli ala nuril envar ve sirril esrar ve miftahi babi’l ethar, ve ashabihil ahyar. Adede in’amillahi ve ifdalih”

Geçim darlığı çekenler okursa rızıkları artar, istekleri ve niyet ettikleri dileklerine kolaylıkla kavuşabilirler.  "Savat-ı Nurul Envar”  her farz namazından sonra bir kez okunur ve şans getiren bir salavatdır.Hacet Çalışmaları, Bolluk&Bereket ÇalışmalarımızŞifa Çalışmalarımız, spritüel danışmanlık, doğum kodu Esmalarınız, açık günler, kısmet açma, iş bulma, başarı&terfi, evlilik, alım-satım işleri, ikili ilişkilerle ilgili sorunlarınız için  iletişim : lenayla@outlook.com


Rahman Suresi, Duası ve Faziletleri


İbni Abbas (r.a.) hazretleri şöyle buyurmuştur: 

“Ben bir Sure okurdum, fakir iken zengin oldum. Korkuyordum korkularımdan emin oldum. Bir çok mülke sahip oldum. Bu sure Zebur surelerinin eftalidir. Kim bu sureyi okur ve hacetini Allah'tan isterse, Allah c.c. onun istediği haceti verir. İnsanların yanında o kişinin mertebesi üstün olur. Dünyada ve ahirette Allah o kişiden razı olur.”

Bu sureyi okuyan kişi hapiste ise en kısa zamanda kurtulur, fakir ise zengin olur, hasta ise şifa bulur, borçlu ise borcundan kurtulur, günahkar ise Allah c.c. günahlarını affeder. Her ne hacet dilerse Allah en kısa zamanda hacetini yerine getirir.

Bu sure okunmadan evvel 2 rekat hacet namazı kılınır. Namazdan sonra kıbleye karşı oturulur, tevbe edilir, salavat okunur ve dilek neyse ona niyet edilir ve Rahman suresi 3 kez okunur. 

Ardından aşağıdaki Rahman suresinin duası 3 kez
 okunur.

Okuma bittikten sonra tekrar salavat okunur ve Allaha şükür edilir. Önemli hacetler için okumaların açık günlerde ve hayırlı bir gezegen saatinde yapılması uygun olur.

Rahman Suresi Duası:
Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme ya zelmene velâ yumennû aleyke yâ zelcelâli velikram. Ya zahirar rahimi veya cârel müs-tecirîn. Ya sarihal -müstashirin. Ya emanel-hâifîn. Ya mucibe davetil-muztarrin. Yâ ilâhel evvelîne vel-âhi-rîn. Allahümme iyyâke na’bûd ve iyyake nestaîn, ya gıyasel müstagısin. Ağşinî min suhtike vedhulnî fi hıfzı inayetike bırahmetike ya erhamerrahimin. Allahümme entel-melikul-mevcûdul-maksud. Lâ maksudu sivâke ve entelmelîkul-muheyminü fevkal-arşıl-azıym. Entel-melikül rahîm Kesirül, hayrı rahimen ra-ûfen sameden, azizen, gaffaran, kahharan ve meliken settaren. Ya hannan ya mennan, ya rahim ya rahman bihakkı sûretirrahman. Ya fettah, ya rezzak, ya ganiyyü, yâ muğnî, akdıy haceti ve tekfini mühim-meti. Ya hafiyyel eltaf neccina mimma nehaf vakdı anniyed deyne ve havâicel müslîmin vel müslimat bi hakkıl kur’anil-azıym ve bihurmeti hazihis sureti er-rahmanil kerîm. Sübhane rabbike rabbil izzeti amme yasıfûn ve selâmun alel-mürselîn velhamdü lillahi rabbil-âlemin.
 El Fatiha... iletişim : lenayla@outlook.com

9 Temmuz 2017 Pazar

Duaların Kabul Olması İçin


Allâhü Teala’nın bir meleği vardır; bu melek “Ya Erhamerrahimin” diyen kimseleri takip eder. Bir kimse ” Ya Erhamerrahimin ” kelimesini üç defa söylerse melek:
“Ya Erhamerrahimin olan Rabbin sana yöneldi. Ne dileğin varsa iste” "Ya Erhame'r Râhimîn" (Ey merhamet edenlerin en merhametlisi) der. Dualardan önce okunur.

4 defa ''Elhamdülillahi rabbil alemin'' derseniz arşdaki melekler yaptığınız duaya amin derlermiş.Kim onu üç defa söylerse, ona:"Allâh karşındadır; O'ndan ne istersen iste.." der!
Nevevî, Ezkâr, 343 (Hâkim'den)

“Bismillahirrahmanirrahim; Ve bihakki
Bismillahirrahmanirrahim. Ve bi heybeti
Bismillahirrahmanirrahim. Ve bi menzileti, Bismillahirrahmanirrahim. İrf'kadri ve yessirli emri veşrah sadri ve men hüve KAF HA YA AYIN SAD; HA MİM AYIN SİN KAF, ELİF LAM MİM, ELİF LAM MİM SAD, ELİF LAM MİM RA, HA MİM. Allahüla ilahe illa hüvel- hayyül kayyum. Bi-siiril heybeti vel kudreti ve bi-sırril ceberuti vel azameti ic-al-ni min ıbadikel müttakın ve ehli taatikel mühıbbın vef-al lı (Burada dileğinizi söylüyorsunuz) yarabbel alemin. Ve sallallahü ala seyyidina Muhammedin ve ala alihı ve sahbihı ve sellim”  Yüce mevla'ya dua ettiğinizde önemli bir talebiniz olduğunda ya da Kur'an okuduğunuzda, bu duayı okuduğunuzda daha çabuk kabul olunacağı umulur…
Hacet Çalışmaları, Bolluk&Bereket ÇalışmalarımızŞifa Çalışmalarımız, spritüel danışmanlık, doğum kodu Esmalarınız, açık günler, kısmet açma, iş bulma, başarı&terfi, evlilik, alım-satım işleri, ikili ilişkilerle ilgili sorunlarınız için  iletişim : lenayla@outlook.com

Çok Kıymetli Bir Okuma


 "Allah bize kafidir; O, ne mükemmel bir koruyucudur!"

Sizden gelenler bazen beni gerçekten çok şaşırtıyor. Eşi, komşusu, kayınvalidesi, bir yakını tarafından ihanete uğramış, mağdur olmuş bazı arkadaşlarımızın "Ya Kahhar, şedidel batşi, Tebbet Sûresi vb" gibi beddua denebilecek şeyler okumaları beni gerçekten dehşete düşürüyor. Dün yediği içtiği ayrı gitmeyen insanların, çıkarları çatıştığında ya da biraz canları yandığında, Allah'ın sevgili bir kuluna (ne yaparsa yapsın!) beddua etmesi, zaman harcayıp onun kötülüğü için oturup dua etmesi kabul edilir gibi değil! Bir müslümana zarar vermek sizi mutlu edecekse kendinizi ve dini inancınızı ciddi şekilde sorgulamalısınız. Allah'a inanan, ahirete, hesap gününe inanan bir insan bunu yapmayı nasıl göze alabilir ? Kaldı ki "bela döner dolaşır sahibini bulur" bunu bilmez misiniz ? Dua etmek istiyorsanız kendinize edin. İyilik, güzellik için, mutluluğunuz için... O kadar pozitif, muhteşem dualar dururken beddua okumanın mantığı nedir ? Başkasının kötülüğüyle mutlu olacaksanız üzgünüm ama siz de en az onun kadar kötüsünüz demektir. Bilmeden, kızgınlıkla okuduysanız da hemen tövbe edin, hayatınıza belaları çekmeyin. Güzel dualar okumaya başlayın.

Buyrun size iyilikle her işinizi yoluna sokmanızı sağlayacak bir okuma : 

Bütün İslam alemi arasında çok meşhur ve mücerreb olan pek kıymetli, müessir, kolay, kısa ve tesiri çabuk görülen bir ayet-i kerimedir. İşi gücü bağlı olan, maişet darlığı çeken, haksızlığa, zulme uğrayan, zalim ve fena insanların dûçar-ı kahrı ve gadri olan, maddi ve manevi sıkıntıları olan bir kimse bu ayet-i kerimeyi günde en az 450 kere okumaya devam ederse az zamanda korktuklarından emin olup umduklarına nail olur. Bu ayet-i kerimeyi vird edinenler, giderken, gelirken, yatakta, otururken, her imkan bulduğu yerde gücü yettiği kadar okumaya devam ederse bir ay geçmeden halinde yerle gök kadar muazzam ilerleme hisseder, görür. Bolluğa kavuşur, ticareti artar, sıhhati düzelir. Düşmanları dost olur. Dost olmayanlar kahır ve helak olur.

10 İstiğfar, 10 Kelime-i tevhid, 7 Tekbir, 10 salavat okuduktan sonra besmeleyle bir defa

“Ellezine kale lehümün nâsü inen nâse kad cemeû leküm fahşevhüm fe zâdehüm îmânen ve kâlû hasbünellâhü ve nı’mel vekîl” ayetini okuyup hasbünellâhü ve nı’mel vekîl kısmı 450 kez tekrar ediyoruz.

Anlamı (3/ÂLİ İMRÂN-173) : O inananlar ki başka insanlar tarafından, "Bakın, size karşı bir ordu toplanmış, onlardan kendinizi koruyun!" şeklinde uyarılmışlardı, ama bu, onların sadece imanını arttırdı ve "Allah bize kafidir; O, ne mükemmel bir koruyucudur!" diye cevap verdiler.

Ardından bir kere “Fenkalebû bi nı’metin minellâhi ve fadlin lem yemseshüm sûün vettebeû rıdvânellâh vellâhü  zû fadlin azıym” okunur.

***************

Beddua Üzerine...

İslâm, Müslümanların kendileri ve diğer Müslümanlar aleyhinde beddua etmelerini yasaklamıştır. Peygamber Efendimiz (a.s.m.):

“Kendinize beddua etmeyiniz; çocuklarınıza beddua etmeyiniz; mallarınıza da beddua etmeyiniz. Dileklerin kabul edildiği zamana denk gelir de Allah bedduanızı kabul ediverir.” (Müslim, Zühd 74; Ebû Dâvûd, Vitir 27)

Peygamber Efendimiz (a.s.m) beddua etmekten kaçınırdı. Kendisinin lânet eden değil, aksine rahmet peygamberi olduğunu söylerdi. (Müslim, Birr 87)

Mekke döneminde İslâmî tebliğ etmek üzere Tâif'e gittiğinde, orada kötü bir davranışla karşı karşıya kalmış; dönüşte taş yağmuruna tutulmuş, mübarek ayakları kanlar içerisinde kalmıştı. O sırada Allah tarafından kendisine "onlar aleyhinde yapacağı bedduanın kabul edileceği, dilerse onları helâk edeceği" bildirilmiş, fakat Peygamber Efendimiz (asm) "Hayır, belki bunların sulbünden sana ibadet edecek çocuklar doğar, yâ Rabb." demişti. Uhud'da dişini kıran, yüzünü yaralayan düşmanları için:

"Allah'ım! Kavmimi hidayete erdir, çünkü onlar yaptıklarını bilmiyorlar." (Tecrîd-i Sarih Tercümesi, IV, 314) diye dua etmiştir. Bütün çalışmalara rağmen İslâmiyeti kabul etmeyen Devs kabilesine beddua etmesi istenince:

"Yâ Rabbi! Devs kabilesine hidayet eyle de onları bizim saflarımıza kat." diye dua etmişti. (Tecrîd-i Sarih Tercümesi, VIII, 344)

Bununla beraber, Peygamber Efendimiz (a.s.m)'in zaman zaman Allah düşmanlarına beddua ettiği de olmuştur. Bi'r-i Mâûne'de yetmiş İslâm davetçisini şehît eden Kilab kabîlesine Resulullah (a.s.m) bir ay süre ile beddua ve lânet etmişti. Kâbe'de namaz kılarken kendisiyle alay eden müşriklere de beddua etmiş, Bedir muharebesinde yere serildiklerini gözleriyle görmüştü. (Tecrîd-i Sarih Tercümesi, X; 43-45) Hendek muharebesinde Medine önlerinde toplanan düşmanın perişan olup dağılmaları için dua etmiş, bunun üzerine geceleyin ansızın doğudan kopan fırtına düşmanın altını üstüne çevirmişti. (Tecrîd-i Sarih Tercümesi, VIII, 342-343)

Bütün bunlardan sonra diyebiliriz ki Müslüman, günahkâr da olsalar, Müslümanlara beddua etmekten sakınmalıdır.

Bu dünyada zulmeden kişi cezasız kalmayacaktır. Bu dünyada zulmünün cezasını göreceği gibi ahirette de elim bir azapla cezalandırılacaktır. Burada mazluma düşen güzel bir şekilde sabretmektir.

Konuyla ilgili bazı hadisler ve kısa açıklamaları:

“…Mü'mine lânet etmek, onu öldürmek gibidir." (Buhârî, Cenâiz 84, Müslim, Îmân 176, 177)

Lânet, lânet edilen canlının, hem dünya hem de âhirette Allah'ın rahmetinden uzak kalmasını dilemek demektir. Lanet olsun,  Allah  lânet etsin, lânet olası, mel'un adam gibi sözler -farkında olunsun veya olunmasın- kişinin rahmetten mahrum kalmasını, uzak tutulmasını istemek demektir. Lânetlenmiş varlıkların başında şeytan gelir. Şeytân aleyhi'l-la'ne cümlesi, "Allah'ın rahmetinden kovulmuş şeytan" anlamında  çokça kullanılan bir ifadedir.

Bir mü'mine lânet etmek, onun şeytan gibi ilâhî rahmetten ebediyyen mahrum kalmasını dilemek anlamına gelir. Bu ise, o Müslümanın hayat hakkına tecâvüz etmek, onu öldürmek gibi çok ağır bir suçtur. Hatta bir Müslümanın tam anlamıyla ölmesini dilemek anlamındadır. Öldüren, öldürdüğü Müslümanı sadece dünyevî hak ve menfaatlarından mahrum bırakır. Lânetçi ise, dileğine kavuşsa da kavuşmasa da, Müslümanın hem dünya hem de âhiret mutluluğuna mâni olmak için teşebbüste bulunmuş demektir. 

"Mü'mine lânet etmek, onu öldürmek gibidir." tesbitinden, lânetçinin de kâtil gibi kısas edileceği hükmü çıkarılamaz. Ancak işlediği cinâyetin büyüklüğü ortaya konulmuş olmaktadır. Lânetçinin dünyadaki cezâsı değilse de  mânevî sorumluluğu kâtilinkine  eş bir sorumluluktur.Hacet Çalışmaları, Bolluk&Bereket ÇalışmalarımızŞifa Çalışmalarımız, spritüel danışmanlık, doğum kodu Esmalarınız, açık günler, kısmet açma, iş bulma, başarı&terfi, evlilik, alım-satım işleri, ikili ilişkilerle ilgili sorunlarınız için  iletişim : lenayla@outlook.com

iletişim : lenayla@outlook.com

7 Temmuz 2017 Cuma

Büyüden Korunmak için

1- Kim sabahladığında bu duayı okursa ona kimsenin sihri tesir etmez:

‘Euzü billahil azıymi bi vechihil kerim ve sultanihil kadiymi mineşşeydanirracim’

2- Kim her gece yatmadan evvel Ayetel Kürsi’yi okusa ona büyü isabet etmez.

3- Kim her gün kendisine bir çubuk ile daire çizermiş gibi yapıp o dairenin içine girdikten sonra sağına, soluna, üstüne, altına, önüne, arkasına ve en son kendi üzerine birer Ayetel kürsi okuyup üflerse o kişiye sihir, nazar ve benzeri şeyler dokunamaz.

4- Kim her akşam bu duayı okursa ona sihir yapılamaz:

‘Emseyna ve emsel mülki lillah velhamdü lillah euzü billahillezi yümsiküsemaae en teka’a alel arzı bi iznihi min şerri ma halaka ve zerae ve berae.


5- Sihir, büyü ve nazar için sabahleyin 41 Felak, 41 Nas, 21 Besmele-i Şerif okunursa Allah’ın izniyle bu musibetler uğramaz.


Hacet Çalışmaları, Bolluk&Bereket ÇalışmalarımızŞifa Çalışmalarımız, spritüel danışmanlık, doğum kodu Esmalarınız, açık günler, kısmet açma, iş bulma, başarı&terfi, evlilik, alım-satım işleri, ikili ilişkilerle ilgili sorunlarınız için  iletişim : lenayla@outlook.com

iletişim : lenayla@outlook.com