24 Ocak 2017 Salı

Rızık Ayetleri


Rızkının geniş, kazancının kolay olmasını isteyen,  insanların kendisine sevgi ve saygısını kazanmak isteyen kimse, bu rızk Ayetlerini bir kağıt üzerine misk ve zaferan ile yazsın. Bu yazılı hirzi üzerinde taşır ve kendine vird edinip her gün okursa, Allah Teala hazretleri onu ümit etmediği yerden rızıklandırır. O kişiyi herkes sever, sayar ve hürmet eder. Bir ay içinde mucizevi gelişmeler yaşar, dilekleri gerçek olur.


Rızık Ayetleri

Bismillâhirrahmânirrahîm. Ve mimmâ razaknâhüm yünfikûn.Vallâhü yerzüku men yeşâü bi gayri hisâb. Fetekabbelehâ rabbühâ bi kabûlin hasenin ve enbetehâ nebâten hasenen ve keffelehâ zekeriyyâ küllemâ dehale aleyhâ zekeriyyal mihrâbe vecede ındehâ rizkan kâle yâ meryemü innî leke hâzâ kâlet hüve min ındillâhi innallâhe yerzüku men yeşâü bi gayri hisâb. Varzüknâ ve ente hayrur râzikîn. Kul egayrallâhi ettehızü veliyyen fâtris semâvâti vel ardı ve hüve yütımü ve lâ yütamm. Ve le kad mekkennâ küm fil ardı ve cealnâ leküm fîhâ meîyişe kalâlen mâ teşkürûn. Ve evrasnâl kavmellezîne kânû yestadafûne meşârikal ardı ve megâribehâlletî bâreknâ fîhâ ve temmet kelimetü rabbikel Hüsnâ alâ benî isrâîle bimâ sabarû ve demmernâ mâkâne yasneu firavne ve kavmühü ve mâ kânû yu’rişûn. Feâvâküm ve eyyedeküm bi nasrihi ve razakaküm minet tayyibâti lealleküm teşkurûn. Rabbenâ liyekîmûs salâte fecal efideten minen nâsi tehvi ileyhim varzukhüm mines semerâti leallehüm yeşkurûn. Ve inne min şeyin illâ ındenâ hazâinühü ve mâ nünezzilü illâ bi kaderin ma’lûm. Mâ ındeküm yenfedü ve mâ ındallâhi bâk. Küllen nümiddühâlâi ve hâûlâi min atâi rabbike ve mâ kâne atâü rabbike mahzûrâ. innâ mekkennâ lehü fil ardı ve âteynâ min külli şeyin sebebâ. Feetbea sebebâ. Ve lehüm rızkıhüm fîhâ bükraten ve aşiyyâ. Ve rizku rabbike hayrun ve ebkâ. Ve lekad ketebnâ fiz zebûri min ba’diz zikri innel arda yerisühâ ıbâdiyes sâlihûn. Feharâcü rabbike hayrun ve hüve hayrur râzikîn. Liyecziye hümullâhü ahsene mâ amilû ve yezîdehüm min fadlihi vallâhü yerziku men yeşâü bi gayri hisâb. Kâle etümiddû neni bi mâlin femâ âtânî yallâhü hayrun mimmâ âtâküm bel entüm bi hediyyetiküm tefrahûn. Emmen yücîbül muztara izâ deâhü ve yekşifs sûe ve yecaleküm hulefâ el ardıe ilâhün meallâh. Emmen yebdeül halka sümme yüîdühü ve men yerzukuküm mines semâi vel ardıe ilahün meallâh. Ve nürîdü en temenne alellezînes tudıfû fil ardı ve necalehüm eimmeten ve necalehümül vârisîn. Rabbi innî limâ enzelet ileyye min hayrin fekîr. Evelem nümekkin lehüm haramen âminen yücbâ ileyhi semarâtü külli seyin rizkan min le dünnâ ve lâkin ekserahüm lâ ya’lemûn. Febtegû ındallâhir rizka va’büdûhü veşkurû lehü ileyhi turceûn. Ve keeyyin min dâbbetin lâ tecmilü rizkahallâhü yerzikuhâ ve eyyâküm ve hüves semîul alîm. Allâhüllezî halakaküm sümme razakaküm sümme yümîtüküm sümme yuhyîküm hel min şürakâiküm men yefalü min zâliküm min şeyin sübhânehü ve teâlâ ammâyüşrikûn. Elem terav ennallâhe sehhara leküm mâ fîs semâvâti ve mâ fîl ardı ve esbega aleyküm niamehü zâhiraten ve bâtineh. Külû min rizki rabbiküm veşkürû lehü beldetün tayyibetün ve rabbün gafûr. Kul men yerzükuküm mines semâvâti vel ardı kulillâh. Ve mâ enfaktüm min şeyin fe hüve yuhlifühü ve hüve hayrur râzikîn. Mâ yeftehıllâhe lin nâsi min rahmetin felâ mümsike lehâ ve mâ yümsik felâ mürsile lehü min ba’dihi ve hüvel azîzül hakîm. Hâzâ atâûnâ femnün ev emsik bi gayri hisâb. inne hâzâ le rizkunâ mâ lehü min nifâd. Ve men yettekıllâhe yecal lehü mahracâ. Ve yerzukhü min haysü lâ yahtesibü ve men yetevekkel alallâhi fe hüve hasbühü innallâhe bâligu emrihi kad cealallâhü li külli şeyin kadrâ.iletişim : lenayla@outlook.com

5 yorum:

 1. Allah razı olsun. Sizinle tanışmak o kadar iyi geldi ki bana,son 4 yıldır başıma gelen en güzel şey sizsiniz Lena Hanım :)

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Ne güzel sözler :) teşekkürler, sevgiler :)

   Sil
 2. Sizinle iletisime nasıl geçebilirim

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. lenayla@outlook.com adresine mail yazabilirsiniz

   Sil
 3. Sizinle iletisime nasıl geçebilirim

  YanıtlaSil