11 Ocak 2018 Perşembe

Devri A'lâ Duası


Devri A'lâ duası Muhyiddin-i Arabî Hazretlerinin tertip buyurdukları son derece kıymetli, tesirli, bir dua hâzinesidir.

Hassaları pek çoktur. Aç okursa doyar. Fakir okursa servet ve gınaya erişir. Hapis okursa selamete erer. Çok kimseleri ipten almıştır. Bu kıymetli duayı vird edinen kimseyi herkes sever. Hürmet eder. Mertebesini Cenabı Hakk her an yükseltir. Kendisini her türlü kötülüklerden korur. Düşman şerrinden, ağrı ve ızdıraplardan uzak tutar. Dualarını kabul buyurur. Hacetlerini isaf eder. Ümmü sıbyan, romatizma, kanser, delilik gibi dert ve belalardan mahfuz olur.
Sihir tutmaz, evvelce yapılmışsa bozulur. Kendisine ilim ve zihin açıklığı yerilir. Hafızası kuvvet bulur. Rızkı bol ve malının bereketi çok artar.

Devri A’lâ’ya başlarken okunacak dua :
“Bismillâhirrahmânirrahîm. Allahümme innî es’elüke en tağmisenî fî hazel lücceti bahra ehadiyyetike ve tamtâme vahdâniyyetike hattâ ahruce ilâ siati fedai rahmetike ve fî vechî lemeânül kurbi min âsâri rahmâniyyetike mehâben bi heybetike azizen bi ınâyetike kaviyyen bi izzetike ve elbisnî hileal ızzi vef kabûli ve yessir lî menahicel vasli vel vüsûli ve tevvicnî bi tâcis sekîneti vel vekâri ve elif beynî ve beyne ahbâbike fî dârid dünyâ ve dâril karârı vec’al lî min ismikel azıymil a’zamil mutlakı satveten ve heybeten tenkâdü lî bihâ cemîul kulubi vel ervâhu ve tahdau lî bihen nüfûsu vel eşbâhü yâ malikü zellet lehû rikâbül cebâbirati ve hadaat lehül ferâınetü yâ mâliked dünyâ vel âhırati ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billahi aliyyil azıymi ve sallallahü alâ seyyidinâ muhammedin ve âlihî ve sahbihi ve selemle vel hamdü lillâhi rabbil âlemin.”

Bu duadan sonra 21 Besmele-i Şerif okuyup Devri Alâ’ya başlanır.

Elhamdulillahi Rabbil Alemin.Vesselatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. 1) Allahümme Yâ Hayyû, Yâ Kayyûm, bike tehassantu fahminî bi himâyetî kifâyetî vikâyetî hakîkatî burhânî hırzî emânî “Bismillâhi” (Fatiha/1)
2)Ey Evvel , Ey Ahir. Dahil eyle beni o kıymetli dairenin içerisine “Bu ALLAH’ın bir bağışıdır , Allah’ın yardımından başka hiçbir kuvvet yoktur” hazinesinin dairesinin içindeki gaybi sırlarla,
2) Ve adhilnî Yâ Evvelû,Yâ Ahirû,fiy meknûnil ğaybî sırri dâiretî kenzî “Mâşâallâhû lâ kuvvete illâ bîllahî” (Kefh/39)
3)Ey Haliym ,Ey Settar nasip eyle, hicabı,korunma ve kurtulmayı “Allâh ipine sımsıkı sarılın” ayetindeki gibi.
3) Ve esbül allahümme Yâ Halîmü,Yâ Settâru,kenefe setri hicâbî sıyânetî necâtî “Vea’tesımû bihablîllâhi” (Alî imrân/103)
4)Ey Muhit, Ey Kadir . çevir Etrafımı eman ve ihata surlarıyla “Bu daha hayırlıdır. İşte bu Allah’ın âyetlerindendir” âyetinin şanından,azametinden izzetinden ve ululuğundan.
4) Vebnî Yâ Muhîtû,Yâ Kâdirû,a’leyye sûre emânî ihâtatî mecdî sürâdikî i’zzî a’zametî “żâlike ḣayr(un)(c) żâlike min âyâti(A)llâhi” (Araf/26)
5)Ey Rakiyb, Ey Mucib . , koru ve savun. lütfen beni,nefsimi,ailemi,dinimi,malımı,evlatlarımı,evimi “Allah’ın izni olmadıkça onlara hiçbir şey zarar vermez” ayetinin manasıyla, korumasıyla, hürmetiyle
5) Ve ei’znî Yâ Rakıbû,Yâ Mucîbu,vahrusnî fî nefsî ve dînî ve ehlî ve malî ve veledî,ve dârî, bi kelâetî iâzetî iğâsetî “Ve leyse bidârrihim şey-en illâ bi-iżni(A)llâh” (Mücadele-10)
6)Ey Mani, Ey Dafi, lütfen beni koru şeytanın, sultanın ve herhangi bir zalimin veya haklarımı gasb etmek isteyen zorbanın şerrinden. “Allah’ın azâbından kendilerini saracak bir felâket” ayetindeki, Esmalarınla,
6) Ve kınî Yâ Mâniû,Yâ Dafiû,bi âyatike ve esmâîke ve kelimâtike min şerreşşeytân vessultan fein zâlimin ev cebbârin biğâ a’leyye ahâzetuhû “ġâşiyetun min ‘ażâbi(A)llâhi” (Yusuf/107)
7)Ey Muzill, Ey Muntakim.Kuratarıcım ol. Eğer zulmedici kulların ve onların yardımcıları bana kötü tuzak hazırlamışlarsa “Allah’ın bir bilgiye göre saptırdığı, kulağını ve kalbini mühürlediği, gözünün üstüne de perde çektiği kimseyi gördün mü? “ ayetindeki gibi bir perde koyarak,
7) Ve neccinî Yâ Muzill,Yâ Muntekim,min a’bîdîkez zâlimin el bâğine a’leyye ve e’vânîhîm fe in hemme lî ahadun minhüm bi sûin hazelehûllâhû “ Ve ḣateme ‘alâ sem’ihi ve kalbihi ve ce’ale ‘alâ basarihi ġişâveten femen yehdîhi min ba’di(A)llâh(i)” (Casiye/23)
8)Ey Kabız,Ey Kahhar. Kafi ol bana tuzak kuranların mekirlerine, hilelerine, azaplarına karşı. rezil, horlanmış, mağlup ve aşağılanmış olarak ” Artık Allah’a karşı kendisine yardım edecek avanesi olmadığı gibi, o, kendini savunup kurtarabilecek kimselerden de değildi.” âyetinin, içerdiği hüsran, değişme ve yok etme vaadi uyarınca .
8) Vekfinî Yâ Kâbiz,Yâ Kahhâr,hadîa’te mekrîhîm vardudhûm a’nnî mezmûmîne, mez’umiyne, medhûrîne bi takhsîrî tağyîrî tedmîrî “femâ kâne lehu min fi-etin yensurûnehu min dûni(A)llâhi” (Kasas/81)
9)Ey Subbuh, Ey Kuddüs lezzetini lütfen bana tattır “Beri gel, korkma. Çünkü sen emniyette olanlardansın” ayetindeki münacatın.
9) Veeziknî Yâ Subbûh,Yâ Kuddûs,lezzete münâcâtî “akbil velâ teḣaf(s) inneke mine-l-âminîn(e)” bi fadzlîllâhi”. (Kasas/31)
10)Ey Darr,Ey Mumit zevalini tattır zalimlere vebalini, nikalini ” Böylece zulmeden toplumun kökü kesildi. Hamd, alemlerin Rabbi Allah’a mahsustur. “ ayetinin sırrıyla.
10) Ve ezikhûn Yâ Dârr,Yâ Mumît,nekale,vebâlî, zevâlî “Fekuti’a dâbiru-lkavmi-lleżîne zalemû(c)velhamdu li(A)llâh” (En’am/45)
11)Ey Selam, Ey Mü’min, Ey Müheymin. Beni de emin kıl, huzurlu eyle.düşmanların devletlerinin, cevvaliyetlerinin heybetinden caydırıcılığından “Dünya hayatında da, ahirette de onlar için müjde vardır. Allah’ın sözlerinde hiçbir değişme yoktur” âyetinin gayesi,nihayeti ve bidayeti ile
11) Ve eminnî Yâ Selâm,Yâ Mü’min, Ya Müheymin savlete cevleti devletîl âdâî bi ğayâtî bidâyetî ayâtî “Lehumu-lbuşrâ fî-lhayâti-ddunyâ vefî-l-âḣira(ti)(c) lâ tebdîle likelimâti(A)llâh(i)(c)” (Yunus/64)
12)Ey A’zim ,Ey Muizz, beni taçlandır “Onların (inkarcıların) sözleri seni üzmesin. Çünkü bütün izzet (ve üstünlük) Allah’ındır. O, işitendir, bilendir.” ayetindeki celallik sultanlığının, saltanatının ve gururunun verdiği azametli, korkutucu tacınla Ya Rabbi.
12) Ve tevvicnî Yâ A’zîm,Yâ Muiz’zu,bi tâcî mehâbetî kibriyâî celâlî sultânî melekûtî i’zzi a’zametî ,ceberuti“Velâ yahzunke kavluhum(m) inne-l’izzete li(A)llâhi” (Yunus/65)
13)Ey Celil, ey Kebir, “. Kadınlar onu görünce, onun büyüklüğünü anladılar. (Şaşkınlıklarından) ellerini kestiler ve dediler ki: Haşa Rabbimiz!”ayetinin sırrıyla verdiğin celal,cemal,kemal, ikbal cübbesini bana da giydir Ya Rabbi.
13) Ve elbisnî Yâ Celîl,Yâ Kebir,hila’te celâlî,cemali,kemali, ikbâlî “felemmâ raeynehu ekbernehu vekatta’ne eydiyehunne vekulne hâşe li(A)llâhi” (Yusuf/31)
14) Ey Aziz, Ey Vedud bana ilka et “İnsanlardan bazıları Allah’tan başkasını Allah’a denk tanrılar edinir de onları Allah’ı sever gibi severler. İman edenlerin Allah’a olan sevgileri ise (onlarınkinden) çok daha fazladır” ayetinin şefkatinden, letafetinden ve sıcaklığından bir sevgiyi katından, böylece bu kullarının gönülleri sevgi, saygı ve muhabbetle bana boyun eğsin, bana uysun..
14) Ve elki Yâ A’zîz,Yâ Vedûd,a’leyye mahabbeten minke tenkâd ve takhda lî bîhâ kulûbü cemiyi i’bâdîke bil mahabbeti vel mea’zzeti vel meveddeti min ta’tîfî teltîfî te’lîfî “yuhibbûnehum kehubbi(A)llâh(i)(s) velleżîne âmenû eşeddu hubben li(A)llâh” (Bakara/165)
15)Ey Zahir, Ey Batın lütfen “Allah onları sever, onlar da Allah’ı severler. Onlar mü’minlere karşı alçak gönüllü, kâfirlere karşı güçlü ve onurludurlar. Allah yolunda cihad ederler” âyetinin sırlarının, nûr’unun verdiği gücü ve eserlerini üzerimde izhar eyle.
15) Ve Azhir a’leyye Yâ Zâhiru,Yâ Bâtınu,âsâr’ü esrâri envârî “yuhibbuhum veyuhibbûnehu eżilletin ‘alâ-lmu/minîne e’izzetin ‘alâ-lkâfirîne yucâhidûne fî sebîli(A)llâhi” (Maide/54)
16)Ey Samed, Ey Nur Vechimi aydınlat, işrak, ünsiyet ve cemalinin nuruyla “Eğer seninle tartışmaya girerlerse de ki: “Bana uyanlarla birlikte ben vechimi Allah’a teslim ettim.”ayetindeki gibi.
16) Ve veccih Allahümme Yâ Samed,Yâ Nûr,vechî bi safâî cemâlî ünsî işrâkî “Fe-in hâccûke fekul eslemtu vechiye li(A)llâhi” (Âlî imrân/20)
17)Ya Cemil,Ya Bedia’s semavati ve’l arz Ya Zelcelali ve’l ikram, üstünlüğümü belagatimi ve fasihliğimi ikram eyle “Dilimden (şu) bağı çöz. Ki sözümü anlasınlar.” Ayetideki gibi.
17) Ve cemmil’nî Ya Cemil, Yâ Bedîassemâvati ve’l arz Yâ Zelcelâli ve’l ikrâmi bi’l fesâhati ve’l belâğeti ve’l berâti “Vahlul ‘ukdeten min lisânî Yefkahû kavlî” (Taha/27-28)
18)Acı bana rahmetinle,inceliğinle “bu Kitab’ın etkisinden tüyleri ürperir, derken hem bedenleri ve hem de gönülleri Allah’ın zikrine ısınıp yumuşar” ayetinin sırrıyla.
18) Bi ra’fetî rahmeti rikkatî “śümme telînu culûduhum ve kulûbuhum ilâ żikri(A)llâhi” (Zümer/23)
19)Ey Cebbar,Ey Şedid.. zırh gibi giydir bana heybetini ve yüceliğini düşmanlarımın zorbalığına ve gücüne karşı “Zaten yardım yalnız Allah indindendir”ayetindeki heybetinin kılıcıyla, gücüyle, şiddetiyle, dayanıklılığıyla,
19) Ve kallidnî Yâ şedîd’el betşi Yâ Cebbâru bi seyf’ül heybeti veş’şiddeti ve’l kuvveti ve’l mena’ti min be’si ceberût’î i’zzet’i azameti“vemâ-nnasru illâ min ‘indi(A)llâh(i)(” (Enfâl/10)
20)Ey Basıt, Ey Fettah, kolaylaştır ve sevinci lütfen daim ikram eyle “. İşimi bana kolaylaştır.Dilimden (şu) bağı çöz.” Ayetinin verdiği (bilinç aydınlığını).
20) Ve edim a’leyye Yâ Bâsit,Yâ Fettâh,behcet’e meserret’i “rabbi-şrah lî sadrî. Veyessir lî emrî” (Tâ’hâ/25-26)
21) ikram eyle sevinç ve neşeyi “Biz senin göğsünü açıp genişletmedik mi?” ayetinideki gibi.
21) Biletâif’î ,ataifi,a’vâtif’i “Elem neşrah leke sadrak(e)” (İnşirâh/1)
22) Müjdele, sevindir, galip eyle, feraha çıkar. “. O gün müminler de Allah’ın yardımıyla sevineceklerdir” ayetindeki gibi.
22) Ve bi eşairi,beşâirî “veyevme-iżin yefrahu-lmu/minûn(e). . Binasri(A)llâh(i)” (Rum/4,5)
23)Ey Latif ,Ey Rauf İndir kalbime de lütfen iman, huzur ve sekine “Bilesiniz ki, kalpler ancak Allah’ı anmakla huzur bulur.” Ayetindeki gibi.
23) Ve enzil’illâhümme Yâ Latîf,Yâ Raûf,bi kalbîy’el îmâne ve’l itminâne vessekînete vel vakara liekûne min’ellezîne âmenû “vetatme-innu kulûbuhum biżikri(A)llâh(i)” (Ra’d/ 28)
24)Ey Sabur,Ey Şekur Dök üzerimize sebat,yakin ve temkini“: Nice az sayıda bir birlik Allah’ın izniyle çok sayıdaki birliği yenmiştir” ayetindeki gibi
24) Ve efriğ a’leyye Yâ Sabûr,Yâ Şekûr,sabr’ellezîne tedarra’ü bi sebât’i yakîn’î temkîn’î “kem min fi-etin kalîletin ġalebet fi-eten keśîraten bi-iżni(A)llâh(i)” (Bakara/249)
25)Ey Hafiz, Ey Vekil, koruyucum ve vekilim ol önümden, arkamdan, sağımdan, solumdan, üstümden ve altımdan (her yönden) “Onun önünde ve arkasında Allah’ın emriyle onu koruyan takipçiler (melekler) vardır.”ayetinin, şahidleriyle, tanıklarıyla, askerleriyle.
25) Vahfeznî Yâ Hafîz,Yâ Vekîl,min beyni yedeyye ve min halfî vea’n yemînî ve a’n şimâlî ve min fevkî ve min tahtî bi vucûdî şuhûdî cûnûdî “Lehu mu’akkibâtun min beyni yedeyhi vemin ḣalfihi yahfezûnehu min emri(A)llâh” (Râd/11)
26)Ey Sabit,Ey Kaim ve Ey Daim sabit eyle ayaklarımı “Siz, Allah’ın size haklarında hiçbir hüküm indirmediği şeyleri O’na ortak koşmaktan korkmazken, ben sizin ortak koştuğunuz şeylerden nasıl korkarım” ayetinde sözü geçen, burhan sahibi kimseler gibi
26) Ve sebbit Allâhumme Ya Sabitû,Yâ Kâimû,Yâ Dâimû,kademeyye kemâ sebbetel kâile “Vekeyfe eḣâfu mâ eşraktum velâ teḣâfûne ennekum eşraktum bi(A)llâhi” (En’am/81)
27)Ey güzel Mevlam, Ey güzel kurtarıcı, galib eyle beni de düşmanlarıma karşı “: Bizimle alay mı ediyorsun? demişlerdi. Musa da: Allah’a sığınırım, demişti.” ayetindeki galib olan kimse gibi..
27) Vensurnî Yâ ni’mel Mevlâ ve Yâ Ni’me’nnasîr,a’lâ a’dâî nasr’ellezî kîle lehû “etetteḣiżunâ huzuvâ(en)(s) kâle e’ûżu bi(A)llâhi” (Bakara/67)
28)Ey Talib, Ey Galib, Destekle beni izzet ve vakarla ” Şüphesiz biz seni, şahit, müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik. Ta ki Allah’a ve Resulüne iman edesiniz”ayetinde uyarıcı ve müjdeleyici olarak Rasulün Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimizi, desteklediğin gibi
28) Ve eyyidnî Yâ Tâlib,Yâ Ğalib,bi te’yîd’î Nebiyy’ike Muhammedin Sallallahû A’leyhî ve Sellem elmueyyedi bi’ta’zîz’î tevkîrî “İnnâ erselnâke şâhiden ve mubeşşiran ve neżîrâ(n).Li tüminu billah” (Fetih/8-9)
29)Ey Kafi, Ey Şafi, destekle, kifayet eyle bana düşmanlara, kötülere karşı “Eğer biz bu Kur’an’ı bir dağa indirseydik, muhakkak ki onu, Allah korkusundan baş eğerek, parça parça olmuş görürdün.” ayetinin sırrıyla.
29) Vekfinî Yâ Kâfî el enkadi,Yâ Şâfîel edvai,şerral esvai vel adai bi a’vâid’i fevâid’i feraidi “Lev enzelnâ hâżâ-lkur-âne ‘alâ cebelin leraeytehu ḣâşi’an mutesaddi’an min ḣaşyeti(A)llâh(i)” (Haşr/21)
30)Ey Vahhab, Ey Rezzak, Emin eyle beni“Allah’ın rızkından yeyin, için,” ayetinin rızıklarda sağladığı kolaylığı, musahhar olmasını,celbini,vüsulunu
30) Ve emnin a’leyye Yâ Vehhâb,Yâ Rezzâk,bi husûlî vusûlî kabûlî tedbiri,teysîrî teskhîri “kulû veşrabû min rizki(A)llâhi” (Bakara/60)
31)Ey “TEK” Vahid, Ahad, bağla beni “Bil ki, Allah’tan başka ilah yoktur.” Senin sözün ve takva olan bu ayetinle sevgilin Rasulün Muhammed Sallallahu Aleyhi Vesellem Efendimizi bağladığın gibi
31) Vel zimnî Yâ Vâhid,Yâ Ahâd,kelimet’et takvâ kemâ elzemte biha Hâbibeke Muhammeden Sallâllâhu A’leyhi ve Selleme haysu kulte “. Fa’lem ennehu lâ ilâhe illa(A)llâhu” (Muhammed/19)
32)Ey Veli, Ey A’liy bana Velilik yap (sahip çık), imdad eyle “. Bu, Allah’ın bize ve insanlara olan lütfundandır” ayetinin inayetiyle, medediyle, mutluluğuyla ve fazla fazla devamıyla, selametle korumakla, sahip çıkmakla
32) Ve tevellenî Yâ Velî,Yâ A’lîy,bil’vilâyeti vel i’nâyeti verriâ’yeti vesselameti bi mezîdî îrâdî isâ’dî imdâdî “żâlike ḣayr(un)(c) .Żâlike-lfadlu mina(A)llâh(i)(c)” (7/26-4/70)
33)Ey Ganiy ,Ey Kerim. ikram eyle bana da affını, saadeti,kerameti “Allah’ın elçisinin huzurunda seslerini kısanlar”ayetindeki gibi.
33) Ve ekrimnî Yâ Ğâniyy,Yâ Kerîm,bis seâ’deti ves’siyâdeti vel kerâmeti vel mağfireti kemâ ekremte “Elleżîne “yeġuddûne asvâtehum ‘inde rasûli(A)llâhi” (Hucurat3)
34) Ey Berr,Ey Hakim, Ey Tevvab, ikram eyle nasuh tövbesini “Yine onlar ki, bir kötülük yaptıklarında, ya da kendilerine zulmettiklerinde Allah’ı hatırlayıp günahlarından dolayı hemen tevbe-istiğfar ederler. Zaten günahları Allah’tan başka kim bağışlayabilir ki” ayetindeki gibi.
34)Ve tub a’leyye Yâ Berr,Yâ Tevvab,Yâ Hakîm,tevbeten nesûhen liekûne min ‘ellezîne “iżâ fe’alû fâhişeten ev zalemû enfusehum żekerû(A)llâhe festaġferû liżunûbihim vemen yaġfiru-żżunûbe illa(A)llâhu” (Âli imrân/135)
35)Ey Rahman ve Rahiym, sonumu iyi hoş eyle “De ki: Ey kendi nefisleri aleyhine haddi aşan kullarım! Allah’ın rahmetinden ümit kesmeyin” ayetindeki gibi
35) Ve ahtim lî Yâ Rahman,Yâ Râhîym,bi husn’î hâtımet’ennâcîne ver râcîne elleziyne kiyle lehum “Kul yâ ‘ibâdiye-lleżîne esrafû ‘alâ enfusihim lâ taknetû min rahmeti(A)llâh(i)” (Zümer/53)
36)Ey Semi, Ey Karib,Ey Aliym yerleştir ve barındır beni “. Onların oradaki duası: “Allah’ım! Seni noksan sıfatlardan tenzih ederiz!” (sözleridir). Orada birbirleriyle karşılaştıkça söyledikleri ise “selam” dır. Onların dualarının sonu da şudur: Hamd, alemlerin Rabbi Allah’a mahsustur” yüce ayetinde bahsedilen Adn Cennetlerine
36) Ve eskinnî Yâ Semî,Ya Aliym,Yâ Karîb,cennâti a’dn’ın ui’ddet lil muttekîn elleziyne “Da’vâhum fîhâ subhâneke-llâhumme vetehiyyetuhum fîhâ selâm(un)(c) veâḣiru da’vâhum eni-lhamdu li(A)llâhi” (Yunus/10)
Yâ Allâhû(3),Ya Dafiu(3),Ya Mani(3), Yâ Nâfi(3), Yâ Rabbi(3), Yâ Rahmân(3), Yâ Rahîm.(3)
37)Ey Fayda verici, Ey kötülükleri geri çevirici, Ey Rahman ve Rahiym olan Allah, bu ayetlerin sözlerin ve esmâlarının yüzüsuyu hürmetine katından bana kazandırıcı bir güç ikrâm eyle.. bizlere bereketli, bol rızıklar, huzurlu yürekler, yağmur gibi ilim,aydınlanmış kabir, kolay verilen hesap ve büyük ecirler ikrâm eylemeni ve Firdevs cennetinden büyük bir mülk takdir etmeni istiyorum.Allah’ım Efendimiz Muhammed Sallallahû Aleyhi ve Sellem’ Â’lîsine, Sahabesine din gününe kadar çok selâm ver. Öyle selâmlar ve duâlar ver ki, Senin halkının sayısı kadar, Senin kelimelerin ve sözlerin tükettiği mürekkepler kadar ve rahmetin en son zirvesine kadar.Allah’ım Sana sığındım ki, bu sığınmam aynen güçlü ve çetin köşelere sığınanların hâli gibidir. Allah Rasûllerine selâmlar olsun, âlemlerin Rabbi olan Allah’a hamdolsun.
37)Ve es’elukallahumme bi hürmetî hâzihîl Esmâi vel Âyâti vel kelimatî en tecalliy min ledünke sultanen nasîran ve rızkan kesîren ve vasian ve kalben karîran ve ilmen ğaziyran ve amelen beriyran ve kabren munîren ve hisaben yesîren ve mülken fil cennetil firdevsi kebiyran ve sübhanallahi vema ene minel müşrikıyn.
Ve Sallallâhu Â’lâ Seyyidinâ ve nebiyyina ve şefiyina Muhammedinilleziy erseltehu bil hakki beşiyran ve neziyran ve ala alihi ve sahbihi ve selleme tesliman kesîran adede halkike ve midâde kelimâtike ve muntehâ rahmetike.

Allahümme innî kad âveytu ileyke ve men evâ ilâ rüknin şedîdîn. Hasbunallah vela havle vela kuvvete illa billah.Sübhane Rabbike Rabbil izzeti amma yesifun Ve selamun a’lal mürselîne velhamdu lillâhi rabbil â’lemîne
Vebi Kudretike Bismillahirrahmanirrahim.İrfa’ kadrî veşrah sadrî ve yessir emrî verzuknî min haysu la ahtesibu bi fadlike ve keremike ve ihsânike ya men hu ya men hu ya men hu ya men huve.Kâf Hâ Yâ Ayn Sâd.Hâ Mîm Ayn Sin Kâf.Ve es’eluke bi cemâlil i’zzeti ve celâlil heybeti ve i’zzetil kudreti ve ceberûtil azameti en tec’aleni min i’badikes sâlihiyn ellezîne La havfun a’leyhim ve la hum yahzenûn.

3xİnşirah
3xAşağıda yazılı olan Salavat

Allahümme salli a’lâ seyyidinâ ve mevlânâ Muhammedin salâten tuhillu bîhâl u’kede ve tuferricu bihal kerbe ve teşrehu bihâs sudûre ve tuyessiru bîhâl umûre fiddunya vel âhireti ve a’lâ âlîhî ve sahbîhî ve sellim.


Yıldız Yükseltme, Kısmet açma,  Evlilik, İkili ilişkilerle İlgili Sorunlar,  Hacet Çalışmaları, Doğum Kodunuza ve Burcunuza göre Esma Çalışması, Açık günler ve her  türlü spiritüel danışmanlık ilgili çalışmalarımız için iletişim : lenayla@outlook.com


1 yorum:

  1. 3 gündür okuyorum bu duadan mı bilemem ama çok ilginç şeyler olnaya başladı. Yine yazarım sonuçları.

    YanıtlaSil